fbpx

Reglament

ARTICLE 1

LA 4 Cims és una marxa cicloturista de caràcter NO COMPETITIVA, organitzada per The Bike Side SL (CIF nºB66749961) que tindrà lloc el 30 de Juny de 2024, amb sortida a les 8.00 h. La prova, amb sortida i arribada a Bagà, o, Sortida i Arribada a Coll de Pal, serà amb trànsit obert, però controlat, cosa que obliga als participants a respectar les normes vigents de circulació. Qui no compleixi la llei serà expulsat de la marxa, com també en les posteriors edicions.

ARTICLE 2

La marxa té tres opcions de participació:

 • 4 CIMS: Diumenge 30 de Juny de 2024. 161 km i 3700 m
 • 3 CIMS: Diumenge 30 de Juny de 2024. 144 km i 2400 m
 • 2 CIMS: Diumenge 30 de Juny de 2024. 112 km i 1800 m

La participació a la 4 CIMS està oberta a esportistes de qualsevol nacionalitat nascuts abans/o l’any 2006 (Havent complert la majoria d’edat el dia abans de la prova, 29/06/2006) o abans. Els menors de 18 anys no podran prendre la sortida en cap de les tres distàncies.

ARTICLE 3

Els drets d’inscripció tenen un cost únic per als tres recorreguts de:

Període Inscripció
Primer tram
13 de Febrer – 20 de Febrer
55€
Segon tram
21 de Febrer – 26 de Març
59€
Tercer tram
27 de Març – 30 d’Abril 
65€
Quart tram
1 de Maig – 16 de Juny
69€
*16 de Juny – Fi de places 69€ (Sense Maillot)

Al preu de la inscripció es sumaran 3,5% en concepte de despeses de gestió a càrrec de la plataforma d’inscripció.

L’organització disposarà d’una pòlissa d’assegurances de Responsabilitat Civil segons la legislació vigent. 

Els llicenciats en Ciclisme (Autonòmica o Estatal), hauran de mencionar si en el procés i incloure el seu número de federat. Si el participant va confirmar estar federat i llavors no ho estar, l’organització queda exclosa de responsabilitat, i serà el participant qui en prendrà la responsabilitat. No oblideu portar la llicència a la recollida de dorsals.

Per tots els participants No federats en Ciclisme (Autonòmica o estatal), i que així ho hagin expressat en el procés d’inscripció, hauràn de fer un abonament de 5€ per cobrir les despeses del tramit de l’assegurança de dia.

ARTICLE 4

La participació a la prova està sota la responsabilitat i risc propi dels participants. El participant, en el moment de la seva inscripció, manifesta trobar-se físicament apte per a la prova.

L’organització aconsellarà als participants que passin un reconeixement mèdic previ, amb la finalitat de detectar i descartar qualsevol anomalia incompatible amb la pràctica del ciclisme.

ÉS OBLIGATORI L’ÚS DEL CASC DE CICLISME HOMOLOGAT DURANT TOT EL RECORREGUT.

EL PARTICIPANT EN TOT MOMENT RESPECTARÀ LES NORMES DE TRÀNSIT ESTABLERTES, ANANT PEL CARRIL PERTINENT I RESPECTANT TOTES LES SENYALS I OBLIGACIONS. QUEDA SOTA LA RESPONSABILITAT DEL CICLISTA NO SEGUIR AQUESTES NORMES.

ARTICLE 5

UNA INSCRIPCIÓ NOMÉS ES CONSIDERARÀ VÀLIDA quan s’hagin abonat els drets d’inscripció. El pagament només es pot fer per Internet amb targeta de crèdit, a través de la passarel·la de pagament segura,  proposada per l’organització en la pàgina web oficial. Un cop validada la inscripció, no serà possible la seva devolució. La titularitat i drets d’inscripció no seran transferibles en cap cas.

No es tramitarà cap canvi de talla de Maillot, més enllà del 15 de Maig.

ARTICLE 6

Les inscripcions es consideren DEFINITIVES, per la qual cosa, en cas de no poder participar, no es realitzarà la devolució de la inscripció. Les inscripcions són estrictament personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una altra persona diferent de la inscrita. No és possible la substitució d’un participant per un altre.

ARTICLE 7

El control de temps es realitzarà de manera electrònica mitjançant l’ús de xip. El sistema de control de temps donarà com a NO FINISHERS els participants que no tinguin pas de control en els punts de sortida a l’horari previst, a l’arribada i altres punts de control situats al llarg del recorregut.

ARTICLE 8

Tot participant que sigui avançat pel vehicle escombra de “Fi de prova” es considera fora d’aquesta, i haurà d’entregar dorsal i xip de la bicicleta i fer ús de l’autobús escombra.
Punts de Tall:

Tots aquells participants que passin més tard de les 15.50 h per Bagà per encarar el coll de Pal, seran desviats a meta directament.

A las 18.00 h es tanca el control d’arribada i es dóna per finalitzada la prova. El participant que sobrepassi aquests horaris haurà d’abandonar la prova de manera obligatòria, i fer ús de l’autobús escombra. O bé, exclòs de la prova, sota la seva responsabilitat, si decidís continuar el recorregut en bicicleta passaria a ser un usuari normal de les vies públiques.

ARTICLE 9

La recollida de dorsals es realitzarà al poliesportiu de Bagà, el dia 29 de Juny, des de les 15 h fins a les 20 h, i el mateix dia de la prova a partir de les 6.30 h fins a les 7.30 h. Tots els participants hauran de portar, de forma obligatòria i visible: el xip i el dorsal. Aquell ciclista que no dugui col·locat de manera visible el dorsal serà exclòs del recorregut per membres de l’organització o per les forces de l’ordre. El dorsal i el xip són articles personals i intransferibles. La persona inscrita només podrà participar amb el dorsal que li ha estat assignat i accepta no permetre’n l’ús a altres persones. No s’admetran reclamacions per pèrdua del xip o col·locació en lloc inadequat.

Per recollir el dorsal ÉS OBLIGATORI presentar el DNI I LA TARGETA FEDERATIVA EN CAS D’ESTAR FEDERAT

ARTICLE 10

Tot participant que sigui vist remolcat per qualsevol vehicle serà sancionat per l’organització. Prohibició de vehicles acompanyants d’acord amb la Normativa de Trànsit. Les forces de l’ordre detindran vehicles acompanyants, que s’hauran de fer responsables de les sancions que l’incompliment de la norma de circulació els ocasioni.

ARTICLE 11

AVITUALLAMENTS 2 CIMS

 • Coll de la Creueta Km 33
 • Collada de Toses km 42
 • Campdevànol km 76
 • Bagà Poliesportiu km 112
AVITUALLAMENTS 3 CIMS

 • Coll de la Creueta Km 33
 • Collada de Toses km 73
 • Campdevànol km 107
 • Bagà Poliesportiu km 142
AVITUALLAMENTS 4 CIMS

 • Coll de la Creueta Km 33
 • Collada de Toses km 73
 • Campdevànol km 107
 • Bagà km 142
 • Coll de Pal km 162
 • Bagà poliesportiu km 181

ARTICLE 12

L’organització disposarà, durant la prova i de forma permanent, d’un quadre de metges, ambulàncies i UVI mòbils, diversos punts d’auxili fixos, un lloc metge a l’arribada, diversos autobús escombra, un servei de dutxes.

ARTICLE 13

L’organització disposarà d’assistència mecànica al llarg de la prova, però no està obligada a prestar servei a tots els participants. En cas d’avaria, la mà d’obra serà gratuïta, però les peces de recanvi aniran a càrrec dels participants. Només es tindran en compte les reparacions que es puguin solucionar en ruta, excepte les punxades. Punts fixos d’assistència mecànica, a més de mòbils en ruta. Tots els participants han de dur els seus recanvis i ser autosuficients. L’assistència mecànica de l’organització és un servei de cortesia.

ARTICLE 14

La inscripció a la prova suposa que el participant assumeix els riscos inherents a la participació en una prova oberta al trànsit, i exclou l’organització de la prova de responsabilitats per qualsevol incidència o accident derivat de la participació a la prova.

ARTICLE 15

L’organització no es fa responsable de cap accident del qual pogués ser causa o víctima el participant, que haurà d’estar cobert per la corresponent assegurança d’accidents contractada per l’organització. Tampoc es fa solidària de les despeses ni deutes que pogués contraure el participant durant la prova, ni de les pèrdues o avaries que poguessin patir les bicicletes o altre equipament dels participants. El participant eximeix l’organització de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deteriorament d’objectes personals per qualsevol circumstància.

ARTICLE 16

L’organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes, quan per algun motiu ho consideri necessari. Així mateix, es Reserva el Dret d’Admissió.

ARTICLE 17

Drets d’imatge. L’acceptació d’aquest reglament implica obligatòriament que el participant autoritza els organitzadors de la 4 CIMS l’enregistrament total o parcial de la seva participació en aquesta, dóna la seva aprovació perquè pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de 4 CIMS en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, altres mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per part seva a rebre cap compensació econòmica. Aquest article també es fa extensiu a fotografies.

ARTICLE 18

El fet d’inscriure’s en aquesta prova suposa l’acceptació d’aquest reglament i la renúncia a tots els drets contra l’organització, renunciant a tota acció legal que es pogués derivar de la seva participació a la prova.

ARTICLE 19

De manera estricta, es realitzarà la penalització d’aquells participants que:

 • No respectin el protocol de prevenció en front la pandèmia.
 • No respectin el codi de circulació.
 • No respectin les consignes de seguretat indicades per forces de l’ordre i per l’organització.
 • No passin pel control de sortida i per d’altres situats en el recorregut.
 • Embrutin o degradin l’itinerari, llençant-hi deixalles.
 • Disposin de vehicle de recolzament propi, entorpint la marxa de la resta.
 • Comportaments que impedeix el desenvolupament normal de la prova i que vagin en contra d’aquest reglament.

Els membres de les forces de l’ordre i de l’organització, prendran nota d’aquells que realitzin algunes de les conductes indicades anteriorment. L’organització adquireix el compromís davant de la resta de participants i autoritats de sancionarlos de manera efectiva. La penalització serà:

 • Desqualificació de la prova.
 • Inclusió en els llistats dels participants sancionats, per a la posterior publicació.
 • Prohibició de participar en altres edicions de la prova.
 • Les sancions imposades per les autoritats, de les quals pogués ser mereixedor per la seva actitud.

ARTICLE 20

L’organització designarà un grup de participants la funció dels quals consistirà a vetllar per la seguretat de la prova. Aquests col·laboradors tindran la facultat de comunicar a l’organització el comportament de qualsevol participant, de les conductes descrites en l’article anterior. Aquestes comunicacions tindran idèntic valor que les denúncies efectuades per la mateixa organització.

ARTICLE 21

En cas que les condicions meteorològiques suposin un perill manifest per a la seguretat dels participants, l’organització podrà anul·lar la prova i no procedirà a la devolució de l’import de la inscripció. 

No se suspendrà la marxa si les condicions meteorològiques no revesteixen un perill significatiu, en aquest cas la organització aconsellarà a tots els participants extremar la precaució.

L’organització no assumirà cap responsabilitat si l’esdeveniment se suspèn o s’ajorna per causes de força major.

ARTICLE 22

La cursa es realitza en una part del traçat per dins el Parc Natural del Cadí-Moixeró i que han de ser especialment curosos per evitar qualsevol abocament de deixalles o qualsevol altre dany que es pugui produir a l’entorn natural, així com el fet que no han d’abandonar l’itinerari senyalitzat per l’organització durant la prova esportiva. L’incompliment d’aquestes condicions haurà de suposar penalitzacions i/o la desqualificació dels participants.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

TITULARITAT:

El propietari de les dades personals i responsable del seu tractament és la societat The Bike Side SL. (CIF B66749961) Correu electrònic: info@4cims.com.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva participació en la 4 Cims, així com enviar-li informacions comercials d’aquest i/o patrocinadors de la prova, com altres esdeveniments esportius relacionats.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals dels participants seran conservats mentre l’interessat no sol·liciti la seva eliminació.

En el cas que existeixi o hagi existit una relació contractual aquests seran conservats amb finalitats legals comptables per un període mínim de sis anys per tal d’atendre l’obligació legal.

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

Les seves dades personals podran ser cedides a Administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

També podran tenir accés a les seves dades personals als proveïdors de serveis que The Bike Side, SL contractin o puguin contractar i que tinguin la condició d’encarregat de tractament, tals com Servicios Tecnológicos Aprom, SL (CIF B98171259 – info@aprom.es) proveïdor de serveis de cronometratge, plataforma online d’inscripció i proveïdors d’elements d’identificació i serveis de cursa.

L’empresa THE BIKE SIDE, S.L, informa que totes les dades personals facilitades per l’usuari a través de la pàgina web, no seran cedides a tercers, llevat de l’empresa TEIMA 1992 SPORT SL propietari de la marca TACTIC qui es reserva el dret d’ús de les mateixes; o bé llevat que aquesta cessió estigui sota l’obligació legal o quan la presentació d’un servei extern impliqui necessàriament dins d’una relació contractual legal la cessió d’informació de l’usuari. Per tant, THE BIKE SIDE S.L, es compromet a tractar-les amb l’obligació de secret i confidencialitat, a més de complir amb les corresponents mesures de seguretat que la normativa vigent requereix per garantir-ne la seguretat.

L’usuari donarà el seu consentiment perquè THE BIKE SIDE, S.L, pugui tractar les seves dades de caràcter personal, d’acord amb les condicions aquí descrites, quan es faci efectiva la inscripció a l’esdeveniment. 

 

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT

Els tractaments que es realitzen amb la finalitat de gestionar la seva participació en la prova, tindran com a base legal el consentiment del participant. El participant serà l’únic responsable a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

MESURES DE SEGURETAT

The Bike Side amb l’objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, s’han adoptat les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessària per evitar l’alteració, pèrdua, mal ús, tractament i accés no autoritzat o robatori dels mateixos tenint en compte l’estat de la tecnologia.

DRETS DE L’INTERESSAT EN RELACIÓ AMB EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l’abast que estableixi la normativa aplicable en cada moment. També té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Per exercir aquests drets podrà dirigir-se al correu electrònic info@4cims.com a mitjançant escrit postal a la seu de la companyia adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat  oficial.
Se l’informa, així mateix, del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

maillot 4Cims

EL 30 DE JUNY TOTHOM AMB EL MAILLOT 4 CIMS!

Per motius d'organització i seguretat, recomanem que el dia de la marxa portis el teu maillot 4 Cims. Fem entre tots que la 4 Cims sigui un espectacle!