Reglament

maillot 4Cims

EL 7 DE JULIOL TOTHOM AMB EL MAILLOT BUFF 4 CIMS!

Per motius d’organització i seguretat, recomanem que el dia de la marxa portis el teu mallot Buff 4 Cims.
Fem entre tots que Buff 4 Cims sigui un espectacle!

Article 1

Buff 4 Cims és una marxa cicloturista de caràcter no competitiu organitzada per The Bike Side SL (CIF nºB66749961) que tindrà lloc el 7 de juliol de 2019, amb sortida a les 8.00 h. La prova, amb sortida i arribada a Bagà, serà amb trànsit obert, però controlat, cosa que obliga els participants a respectar les normes vigents de circulació. Qui no compleixi la llei serà expulsat de la marxa i de les edicions posteriors que se’n faci.

Article 2

La marxa té tres opcions de participació:

 • 4 CIMS: Diumenge 07 de Juliol del 2019. 158 km i 3780 m
 • 3 CIMS: Diumenge 07 de Juliol del 2019. 139 km i 2470 m
 • 2 CIMS: Diumenge 07 de Juliol del 2019. 121 km i 2110 m

La participació a Buff 4 CIMS està oberta a esportistes de qualsevol nacionalitat nascuts l’any 1999 o abans. Els menors de 18 anys no podran prendre la sortida en cap de les dues distàncies.

Article 3

Els drets d’inscripció tenen un cost únic per als dos recorreguts de:

Període Inscripció

Fins al 10 de març

49 €

Del 11 de març al 28 d’abril

54 €

Del 29 d’abril al 2 de juny

59 €

Del 3 de juny fins a fi de places

64 €

Inscripcions fora de termini

64 € (sense maillot)

Al preu de la inscripció es sumaran 3,5% en concepte de despeses de gestió a càrrec de la plataforma d’inscripció.

L’organització disposarà d’una pòlissa d’assegurances de Responsabilitat Civil segons la legislació vigent. A més, TOTS els participants estaran coberts per una pòlissa d’assegurances d’accidents contractada per l’organització.

Article 4

La participació a la prova està sota la responsabilitat i risc propi dels participants. El participant, en el moment de la seva inscripció, manifesta trobar-se físicament apte per a la prova.
ÉS OBLIGATORI L’ÚS DEL CASC DE CICLISME HOMOLOGAT.

Article 5

UNA INSCRIPCIÓ NOMÉS ES CONSIDERARÀ VÀLIDA quan s’hagin abonat els drets d’inscripció. El pagament només es pot fer per Internet amb targeta de crèdit, a través de la passarel·la de pagament segur proposada per l’organització en la pàgina web oficial. Un cop validada la inscripció no serà posible la seva devolució. La titolaritat i drets d’inscripció no seran transferibles en cap cas.

Article 6

Les inscripcions es consideren DEFINITIVES, per la qual cosa, en cas de no poder participar, no es realitzarà la devolució de la inscripció. Les inscripcions són estrictament personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una altra persona diferent de la inscrita. No és possible la substitució d’un participant per un altre.

Article 7

El control de temps es realitzarà de manera electrònica mitjançant l’ús de xip. El sistema de control de temps donarà com a NO CLASSIFICATS els participants que no tinguin pas de control en els punts de sortida a l’horari previst, a l’arribada i altres punts de control situats al llarg del recorregut.

Article 8

Tot participant que sigui avançat pel vehicle escombra de “Fi de prova” es considera fora d’aquesta, i haurà d’entregar dorsal, xip i placa de la bicicleta i fer ús de l’autobús escombra.
Punts de Tall:
Tots aquells participants que passin més tard de les 15.50 h per Bagà per encarar el coll de Pal, seran desviats a meta directament.
A las 18.00 h es tanca el control d’arribada i es dóna per finalitzada la prova. El participant que sobrepassi aquests horaris haurà d’abandonar la prova de manera obligatòria, i fer ús de l’autobús escombra. O bé, exclòs de la prova, sota la seva responsabilitat, si decidís continuar el recorregut en bicicleta passaria a ser un usuari normal de les vies públiques.

Article 9

La recollida de dorsals es realitzarà al poliesportiu de Bagà, el 7 de juliol, des de les 15 h fins a les 20 h, i el mateix dia de la prova a partir de las 6.30 h fins a les 7.30 h. Tots els participants hauran de portar, de forma obligatòria i visible: el xip i el dorsal. Aquell ciclista que no dugui col·locat de manera visible el dorsal serà exclòs del recorregut per membres de l’organització o per les forces de l’ordre. El dorsal i el xip són articles personals i intransferibles. La persona inscrita només podrà participar amb el dorsal que li ha estat assignat i accepta no permetre’n l’ús a altres persones. No s’admetran reclamacions per pèrdua del xip o col·locació en lloc inadequat.
Per recollir el dorsal ÉS OBLIGATORI presentar el DNI

Article 10

Tot participant que sigui vist remolcat per qualsevol vehicle serà sancionat per l’organització. Prohibició de vehicles acompanyants d’acord amb la Normativa de Trànsit. Les forces de l’ordre detindran vehicles acompanyants, que s’hauran de fer responsables de les sancions que l’incompliment de la norma de circulació els ocasioni.

Article 11

Avituallaments 2 Cims

 • Coll de la Creueta Km 33
 • Collada de Toses km 42
 • Campdevanol km 76
 • Bagà Polideportivo km 112

Avituallaments 3 Cims

 • Coll de la Crueta Km 33
 • Collada de Toses km 73
 • Campdevanol km 107
 • Bagà Polideportivo km 142

Avituallaments 4 Cims

 • Coll de la Creueta Km 33
 • Collada de Toses km 73
 • Campdevanol km 107
 • Bagà km 142
 • Coll de Pal km 162
 • Bagà Polideportivo km 181

Article 12

L’organització disposarà, durant la prova i de forma permanent, d’un quadre de metges, ambulàncies i UVI mòbils, diversos punts d’auxili fixos, un lloc metge a l’arribada, diversos autobús escombra, un servei de dutxes i un equip de fisioterapeutes.

Article 13

L’organització disposarà d’assistència mecànica al llarg de la prova, però no està obligada a prestar servei a tots els participants. En cas d’avaria, la mà d’obra serà gratuïta, però les peces de recanvi aniran a càrrec dels participants. Només es tindran en compte les reparacions que es puguin solucionar en ruta, excepte les punxades. Punts fixos d’assistència mecànica, a més de mòbils en ruta. Tots els participants han de dur els seus recanvis i ser autosuficients. L’assistència mecànica de l’organització és un servei de cortesia.

Article 14

La inscripció a la prova suposa que el participant assumeix els riscos inherents a la participació en una prova oberta al trànsit, i exclou l’organització de la prova de responsabilitats per qualsevol incidència o accident derivat de la participació a la prova.

Article 15

L’organització no es fa responsable de cap accident del qual pogués ser causa o víctima el participant, que haurà d’estar cobert per la corresponent assegurança d’accidents contractada per l’organització. Tampoc es fa solidària de les despeses ni deutes que pogués contraure el participant durant la prova, ni de les pèrdues o avaries que poguessin patir les bicicletes o altre equipament dels participants. El participant eximeix l’organització de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deteriorament d’objectes personals per qualsevol circumstància.

Article 16

L’organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes, quan per algun motiu ho consideri necessari. Així mateix, es Reserva el Dret d’Admissió.

Article 17

Drets d’imatge. L’acceptació d’aquest reglament implica obligatòriament que el participant autoritza els organitzadors de la BUFF 4 CIMS l’enregistrament total o parcial de la seva participació en aquesta, dóna el seu vistiplau perquè pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de BUFF 4 CIMS en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, altres mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per part seva a rebre cap compensació econòmica. Aquest article també es fa extensiu a fotografies.

Article 18

El fet d’inscriure’s en aquesta prova suposa l’acceptació d’aquest reglament i la renúncia a tots els drets contra l’organització, renunciant a tota acció legal que es pogués derivar de la seva participació a la prova.

Article 19

De manera estricta, es realitzarà la penalització d’aquells participants que:

 • No respectin el codi de circulació.
 • No respectin les consignes de seguretat indicades per forces de l’ordre i per l’organització.
 • No passin pel control de sortida i per d’altres situats en el recorregut.
 • Embrutin o degradin l’itinerari, llançant-hi deixalles.
 • Disposin de vehicle de recolzament propi, entorpint la marxa de la resta.
 • Comportaments que impedeixin el desenvolupament normal de la prova i que vagin en contra d’aquest reglament.

Els membres de les forces de l’ordre i de l’organització, prendran nota d’aquells que realitzin algunes de les conductes indicades anteriorment. L’organització adquireix el compromís davant de la resta de participants i autoritats de sancionar-los de manera efectiva. La penalització serà:

 • Desqualificació de la prova, sense dret a diploma.
 • Inclusió en els llistats dels participants sancionats, per a la posterior publicació.
 • Prohibició de participar en altres edicions de la prova.
 • Les sancions imposades per les autoritats, de les quals pogués ser mereixedor per la seva actitud.

Article 20

L’organització designarà un grup de participants la funció dels quals consistirà a vetllar per la seguretat de la prova. Aquests col·laboradors tindran la facultat de comunicar a l’organització el comportament de qualsevol participant, de les conductes descrites en l’article anterior. Aquestes comunicacions tindran idèntic valor que les denúncies efectuades per la mateixa organització.

Article 21

En cas de que la condicions meteorològiques suposin un perill manifest per a la seguretat dels participants, l’organització anul·larà la prova i no procedirà a la devolució del import de la inscripció. No es suspendra la marxa si les condicions meteorològiquess com pluja o vent, per la seva intensitat baixa o moderada no revesteixin un perill significatiu, en este aquest cas la organització aconsella a tots els participants extremar la precaució.

L’organització no assumirà cap responsabilitat si l’esdeveniment se suspèn o s’ajorna per causes de força major.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

TITULARITAT:

El propietari de les dades personals i responsable del seu tractament és la societat The Bike Side SL. (CIF B66749961) Correu electrònic: info@4cims.com.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva participació en la 4 Cims, així com enviar-li informacions comercials d’aquest i altres esdeveniments esportius relacionats.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals dels participants seran conservats mentre l’interessat no sol·liciti la seva eliminació.
En el cas que existeixi o hagi existit una relació contractual aquests seran conservats amb Fibes legals comptables per un període mínim de sis anys per tal d’atendre l’obligació legal.

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

Les seves dades personals podran ser cedides a Administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.
També podran tenir accés a les seves dades personals als proveïdors de serveis que The Bike Side, SL contractin o puguin contractar i que tinguin la condició d’encarregat de tractament, tals com Servicios Tecnológicos Aprom, SL (CIF B98171259 – info@aprom.es) proveïdor de serveis de cronometratge, plataforma online d’inscripció i proveïdors d’elements d’identificació i serveis de cursa.

LEGITIMACIÓ per al tractament

Els tractaments que es realitzen amb la finalitat de gestionar la seva participació en la prova, tindran com a base legal el consentiment del participant. El participant serà l’únic responsable a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

MESURES DE SEGURETAT

The Bike Side amb l’objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, s’han adoptat les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessària per evitar l’alteració, pèrdua, mal ús, tractament i accés no autoritzat o robatori dels mateixos tenint en compte l’estat de la tecnologia.

DRETS DE L’INTERESSAT EN RELACIÓ AMB EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l’abast que estableixi la normativa aplicable en cada moment. També té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Per exercir aquests drets podrà dirigir-se al correu electrònic info@4cims.com a mitjançant escrit postal a la seu de la companyia adjuntant fotocòpia del seu document identificatiu oficial.
Se l’informa, així mateix, del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.